1. PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (Clay.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;
1.2. Pardavėjas – UAB „Lietuvos prekybos kompanija“, juridinio asmens kodas 302493420, buveinės adresas
Plytinės g. 1, Geistariškės, LT-64234 Alytaus r., vadovo kontaktai +37067700207; raimonda@clay.lt
1.3. Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis Prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis
asmuo turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis), juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas;
1.4. Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje parduodamos prekės;
1.5. Užsakymas – Pirkėjo perkamų prekių sąrašas;
1.6. Taisyklės – Pirkimo–Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes
tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės,
pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei
kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos perkant Prekes iš Pardavėjo.
2.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.

3. TAISYKLIŲ TAIKYMO PRADŽIOS MOMENTAS

3.1. Taisyklės santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradedamos taikyti nuo to momento, kai:
3.1.1. Pirkėjas sufuormuoja užsakymą El. Parduotuvėje, pateikia duomenis reikalingus Sutarčiai sudaryti, užsakymui
pristatyti, paspaudžia nuorodą „Pirkti“;
3.1.2. Pirkėjas pirkdamas telefonu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti, Užsakymui suformuoti
bei pristatyti;
3.1.3. Pirkėjas pirkdamas el.paštu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti, Užsakymui suformuoti
bei pristatyti;

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
4.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per keturiolika dienų atsisakyti ir grąžinti Prekes pirktas El.
Parduotuvėje. Pirkėjas, vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, apie Prekių grąžinimą praneša Pardavėjui
pateikdamos laisvos formos prašymą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti ir grąžinti Prekes. Pranešimas
apie Prekių atsisakymą ir grąžinimą pateikiamas Pardavėjui el. paštu nurodytu El. Parduotuvėje . Pirkėjas
nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Prekės atsisakymą ir grąžinimą pateikimo
Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos.
4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas iš Pardavėjo įsigyja Prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta
teise pageidauja atsisakyti tam tikros (tam tikrų) Prekės (Prekių), jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių Prekių neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą Prekių komplektą.
4.4. Šių Taisyklių 4.2. straipsnis nėra taikomas supakuotoms Prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir
kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus
vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo
sąlygų.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus,
Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir El. Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę
naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo
nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis
sąlygomis.
7.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti
analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo
savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas,
jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.5. punkte numatytai
sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo
pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės gražintos Pardavėjui arba kol
Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

8. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes šiuo būdu:
8.1.1. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus iš savo sąskaitos į Pardavėjo
sąskaitą pagal pateiktą Užsakymo sąskaitą; Paysera – mokėjimų inicijavimo paslauga, kurią pasirinkus, būsite
nukreipti į savo banką, o pavedimas sugeneruotas automatiškai.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo
teikiama Prekių pristatymo paslauga arba atsiimti užsakymą pats iš Pardavėjo būstinės.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo
vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes.
Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir
remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių
pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
9.2.4.1. Prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną gali būti taikomas papildomas mokestis.
9.2.4.2. Kai Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos
atskiru susitarimu.
9.3. Prekes atsiimant Pardavėjo būstinėje, Prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas Užsakymo pateikimo metu
nurodytas asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.
9.4. Pirkėjui pateikus Užsakymą darbo dienomis iki 12:00, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas Prekes pristato per 2-4
darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo laikotarpį ir, jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.
9.5. Karantino metu ar kitų ekstremalių situacijų šalyje metu siuntos pristatomos per 3-10 d.d.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės
Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir
Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos
perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių
atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos
galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista
(suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar Prekė (-ės) yra netinkamos
komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, PREKIŲ SAVYBĖS IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos Pardavėjo Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės
aprašyme.
10.2. Pirkdamas El. Parduotuvėje pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad Mr. Clay prekės ženklo gaminiai yra natūralūs
ir pralaidūs garams, įgeria skysčius, jų negalima valyti šlapiai ar naudoti vietose, kur bus tiesioginis vanduo. Molio
tinkai nėra atsparūs didelei trinčiai, smūgiams ir pan.
10.3. Pardavėjas taip pat nėra atsakingas už kitų gamintojų impregnavimo priemonių kokybę tam tikromis sąlygomis ir visa informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.
10.4. Pirkdamas El. Parduotuvėje pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad Mr. Clay prekės ženklo gaminiai yra natūralūs
ir sienų kietumas/glotnumas bei tvirtumas priklauso nuo mechaninio sienų apdirbimo ir nuo įrankio, todėl galimas
minimalus marmuro užpildo byrėjimas.
10.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali
neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.6. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės Prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti
terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis
Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio
kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos
taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.
11.2. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais, savo pasirinkimu turi teisę
garantinio termino laikotarpiu (10.3 punktas):
11.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);
11.2.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
11.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
11.2.4. reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
11.3. Norėdamas grąžinti Prekę (-es) Taisyklės nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti laisvos
formos raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo vadyba@clay.lt
11.4. Pirkėjui grąžinant Prekes, pagal šių Taisyklių 4.2 punktą, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
11.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės
plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
11.4.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.
11.5. Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo būstinę nurodytu darbo laiku arba atsiųsti
naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai Prekė grąžinama remiantis 4.2. punktu
numatyta teise, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos.
11.6. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą ar užsisakydamas Naujienlaiškius, Pardavėjui turi pateikti asmens duomenis,
kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar
(klientui davus sutikimą) naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.
12.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą  ar užsisakydamas Naujienlaiškius sutinka, kad jo nurodytais elektroninio
pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti ar
užsakytiems Naujienlaiškiams gauti.
12.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų toliau naudojami
tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.
12.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik Prekių pirkimo iš Pardavėjo bei
tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 12.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad
nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo
asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
12.5. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo kreditinių ar debetinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Visą atsakomybę už šiuos asmens duomenis neša bankai, kuriais naudojasi Pirkėjas.
12.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, kaip tvarkomi jo asmens duomenys, juos koreguoti, panaikinti ar nesutikti, kad jie būtų tvarkomi.
12.7. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės El. parduotuvės galimybės, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje)
Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio El.
parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo Prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros El. parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.
12.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu.
Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks
Pirkėjui raštišką atsakymą.
12.9. Dalyvavimas bet kuriuose įmonės renginiuose ir mokymuose laikomas sutikimu viešai naudoti renginio metu
padarytas nuotraukas bei video medžiagą, kurioje matomi renginio dalyviai.
12.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis,
Pirkėjas praranda teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių
asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų
tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,
neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.4. Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius,
Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir
toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio
įsipareigojimų vykdymo.
13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERAVIMAS

14.1. Norėdami užsiregistruoti Mr. Clay naujienlaiškio paslaugai, turėsite nurodyti šią asmeninę informaciją: vardą,
pavardę, elektroninio pašto adresą ir galėsite nurodyti savo telefono numerį.
14.2. Jūsų duomenis naudosime naujienlaiškio siuntimo paslaugai teikti.
14.3. Mūsų naujienlaiškius gausite nuo prenumeratos pradžios.
14.4. Atsisakyti mūsų naujienlaiškių galėsite parašydami mums savo pageidavimą e-pašto adresu info@clay.lt . Mes Jūsų duomenis panaikinsime per 96 valandas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių.
14.5. Su naujienlaiškio prenumeratoriais jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl
technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos bei internetinio adreso atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant:
15.3.1. Pirkėjas turi teisę prašymą/skundą dėl El. Parduotuvėje įsigytos Prekės pateikti Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466,
interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padaliniams
apskrityse);
15.3.2. Pirkėjas turi teisę spręsti kilusį ginčą pasinaudodamas alternatyvia elektronine vartotojų ginčo sprendimo
platforma (EGS), kuri yra pasiekiama tinklapyje – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT. Kontaktinis centras Lietuvoje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – http://www.vvtat.lt/;
15.3.3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Meniu